piątek, 6 stycznia 2012

Charity - for dogs

Dzisiejszy post poświęcony jest naszym mniejszym przyjaciołom.
Każdy kto mnie zna, wie, że ich los nie jest mi obojętny.
Tym bardziej, że tak bardzo są od nas zależne,
a w zamian mają tyle miłości do zaoferowania.
Wierne, aż po grób, 
wdzięczne za okazywane im uczucie.
Pomóżmy więc i klikajmy do upadłego,
bo tak naprawdę nic nas to nie kosztuje.
A psiaki, które nie mają jeszcze własnego domu,
mają przynajmniej pełną miskę.


Today's post is dedicated to our smaller friends.
Anyone who knows me, knows that their fate is not indifferent to me.
Especially they are so dependent on us,
and in return have so much love to offer.
Faithful to the grave,
grateful for 
every feeling that we show them.
So let click to death,
because 
it doesn't cost us anything
And dogs that don't have their own home,
at least have a full bowl.
Pierwszy link jest do strony internetowej

WWW.PUSTAMISKA.PL

Używanie tej strony jest bajecznie proste.
Wystarczy kliknąć i otwiera się główna strona,
na której klikamy po raz kolejny na duży zielony kwadrat wskazujący na psa.
I to już wystarczy.
Strona jest polska, ale każda osoba, która nie mówi tym językiem,
dzięki mojemu, mam nadzieję czytelnemu opisowi,
może wziąć udział w akcji.
Jedno nasze kliknięcie dziennie,
pomoże wsypać odrobinę karmy do miski jednego głodnego psiaka.
The first link is to a website

WWW.PUSTAMISKA.PL


Use of this site is simple.
Just click and open the main page,
where once again click on the big green square indicating the dog.
And that's enough.
This page is Polish, but any person who doesn't speak the language,
thanks to my, I hope the clearly described,
can take part in the action.
One of our clicks per day,
will help put a little food to a bowl of some hungry doggie.

Kolejna strona to

WWW.KARMIMYPSIAKI.PL

Tym razem, sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana.
Mówię oczywiście o osobach nie władających językiem polskim.
Postaram się pomóc, jak tylko mogę.
Po wejściu na stronę główną, wybieramy psa,
a potem klikamy w czarny dymek 
z napisem NAKARM, przy naszym wybrańcu.
To z kolei przepuszcza nas na kolejną stronę, 
gdzie musimy wypełnić 3 okienka.
Najpierw imię, potem wiek, a na końcu nasz adres mailowy.
Następnie dostajemy maila z linkiem, na który klikamy,
aby potwierdzić swój udział w akcji.
I gotowe. 3 osoby i 1 pies nakarmiony.
Nic prostszego.
The next page is

WWW.KARMIMYPSIAKI.PL

This time, the case is slightly more complicated.
I'm talking of course about people not speaking the Polish language.
I will try to help as I can. Upon entry to the main paige, choose a dog,

and then click on the black balloon
with inscription MAKARM on it, next to your dog.
This will turn us on the next page,
where we have to fill in three boxes.
First name, then age, and at the end our e-mail address.
Then we get an email with a link, click on that,
to confirm your participation in the action.
And you're done. 3 people and 1 dog fed.
Nothing easier.Obydwie strony internetowe, działają na zasadzie zbierania pieniędzy
z pojawiających się reklam, przy każdym wejściu na stronę.
Im więcej wejść, tym więcej zebranych pieniędzy.
Bardzo proste i bardzo skuteczne.
Nie pozostawajmy obojętni.
Szczególnie wtedy, kiedy tak łatwo możemy pomóc...


Both websites operate on the principle of collecting money,
from ads appearingat each entrance to the site.
The more you enter, the more the collected money.
Very simple and very effective.
Don't stay indifferent.
Especially when so easily we can help...
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz